Yarıyıl Sonu / Bütünleme Sınav Tarihleri

2017-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemine ait Yarıyıl Sonu (Final) ve Bütünleme sınav tarihleri “Ders Programları-Sınav Programları” menüsü altında ilan edilmiştir.

2018 Yılı Misafir ve Öğrenci Yemek Bedeli

Üniversitemizde 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında misafir ve öğrenciden alınacak
yemek ücretleri aşağıda belirtildiği şekliyle Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 21.11.2017 tarih ve
20/10 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

1) Tüm öğrencilerden 2,50 TL
2) Misafir 8,75 TL

Ara Sınav Tarihleri

2017-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemine ait Arasınav tarihleri “Ders Programları-Sınav Programları” menüsü altında ilan edilmiştir.

Doktora Yeterlik Sınavı Tarihleri

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 48. maddesinin 2. fıkrası gereğince; Enstitümüz Yönetim Kurulunun 27.10.2017 tarih ve 35/1 sayılı kararı ile doktora programlarında 2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılacak olan Doktora Yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının tarih aralıkları belirlenmiş olup ilgili tarihler için TIKLAYINIZ

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili
bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci bir sonraki yarıyıl sonunda yeterlik sınavına alınır. Bu
sınav her yarıyılda bir defa olmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen aylarda yılda iki kez yapılır. Yüksek
lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci
yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanan ve sürekli görev yapan ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir. Komite, üyelerinden
birini komite başkanı olarak seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından
sorumludur.
(4) Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
doktora yeterlik sınav jürileri kurar. Komite, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asil ve biri
Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşan sınav jürisini anabilim/anasanat dalı başkanlığı
aracılığıyla enstitüye önerir. Jüri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.
(5) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınav yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü
sınavların her birinden 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava
alınır. Zorunlu haller dışında jüri aynı üyelerden oluşur. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi
miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, jüri tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan dersleri başarmak zorundadır. Fazladan alınacak ders veya dersleri birbirini
izleyen en fazla iki yarıyıl içerisinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihleri

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 50. maddesinin 6. fıkrası gereğince; Enstitümüz Yönetim Kurulunun 27.10.2017 tarih ve 35/1 sayılı kararı ile doktora programlarında 2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılacak olan Tez İzleme Komitesi Toplantı tarih aralıkları belirlenmiş olup ilgili tarihler için TIKLAYINIZ

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrencinin tez önerisini değerlendirmek ve tez çalışmalarına
rehberlik etmek için, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü
anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez
danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez izleme komitesi üyelerinde
değişiklik yapılabilir.
Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunması
MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı
araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan ve danışmanıyla beraber belirlediği tez önerisini tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu etik kurul onayı gerektiriyorsa etik
15/19
kurul onayıyla birlikte sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Geçerli bir mazereti olmaksızın
tez konusu önerisi savunmasına girmeyen öğrenci başarısız sayılarak, tez önerisi reddedilir.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez konusu önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme durumunda bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla
karar verilir. Verilen karar/kararlar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içerisinde tutanakla
enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez dönemi/süresi, enstitü yönetim kurulu kararının
alındığı tarihten itibaren başlar.
(3) Tez dönemine geçen öğrenci her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
(4) Tez konusunda ve/veya başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, öğrenci ve/veya danışmanın talebi, tez
izleme komitesinin uygun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
yapılır.
(5) Tez konusu önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu
durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde,
danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu
savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(6) Tez konusu önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer defa olmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen aylarda yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve
bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız
olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir. Raporunu, süresi içinde sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır.
(7) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunu başarı ile sunması gerekir.

Enstitü Bilgisayar Laboratuvarı Kullanımı

Enstitümüz bilgisayar laboratuvarı hafta içi 9:00-11:30 ve 13:30-16:30 saatleri arasında Lisansüstü öğrencilerimizin çalışmaları için kullanıma açıktır.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları

Enstitümüz bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma başvuruları başlamıştır.

Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen Lisansüstü öğrencilerimizin 17.10.2017 mesai bitimine kadar başvuru formu doldurarak Enstitümüz Mali İşler Bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru formu için TIKLAYINIZ

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Özel Öğrenci Başvuru Sonuçları

Sıra No Ad Soyad Anabilim Dalı Programı
1 Cihad ÖZDEMİR Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
2 Melike BATMAZ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
3 Seda KARADAĞ Kimya Doktora
4 Devran ÇİFÇİ Matematik Doktora
5 Kaan KURUCU Makine Mühendisliği Doktora

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüze Özel Öğrenci statüsünde kabul edilen yukarıda isimleri verilen öğrencilerin kayıtların kesinleşmesi için Halk Bankası TR32 0001 2009 3440 0006 0000 74 IBAN numaralı hesaba 129 TL harç ücreti yatırıp, ad, soyad, tc kimlik no ve açıklama kısmına “özel öğrenci statüsünde” bilgilerini işleterek dekontlarını en geç 3 Ekim 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Enstitümüz öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Enstitü Müdürlüğü

Jet Kart Kimlik Kartları Başvuruları (YENİ)

 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerin Üniversitemiz giriş/çıkış ve yemekhane turnikelerinde kullanacakları Halk Bank BANK24 Jet kart kimlik kartı başvurularını İnternet üzerinden on-line olarak yapılmaktadır. Başvuru için TIKLAYINIZ

Not: Halk Bankası tarafından basılacak olan kartların teslimi başvurulardan 1 ay sonra başlayacak olup, öğrencilerimiz Halk Bankası Erzincan şubesi ile iletişime geçerek kartlarını temin edebilirler.